Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk P.R.I. van Stempvoort


Huisartsenpraktijk P.R.I. van Stempvoort

Pandgang 2
5057 EA BERKEL-ENSCHOT
Telefoon: 013-5333923
Spoed: 013-5333923 keuze 1
Fax: 013-5339122
Receptenlijn: 013-5333923 keuze 3

vanstempvoort.praktijkinfo.nl


Home

U bent gearriveerd op de homepage van onze website. Van harte welkom, we hopen dat we u met deze webpagina's nog beter kunnen informeren over de praktijk.

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartspraktijk terecht voor meer informatie. Binnenkort kunt u ook zelf afspraken inplannen via onze webagenda

Tot ziens op de praktijk.

WebAgenda

5 minuten-spreekuur via webagenda.

Wij zijn gestart met een 5 minuten-spreekuur waarbij u zelf een afspraak kunt maken via onze website.Wij hopen daarmee de 
telefonische  bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren.Dit spreekuur is bedoeld voor eenvoudige, korte vragen of klachten, die in 5 minuten besproken en bekeken kunnen worden. Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Als blijkt dat een klacht meer tijd nodig heeft, wordt u gevraagd een nieuwe afspraak voor het gewone spreekuur te maken.Het spreekuur wordt wisselend door één van huisartsen, of de huisarts in opleiding of P.A. Nicole Vermeulen gedaan. 
Als onderstaande informatie bekend is kunt direct door naar de agenda door op webagenda te klikken.         
Deze klachten zijn geschikt voor de webagenda
U kunt terecht met kleine/korte klachten, zoals:
   •     Oorpijn
   •     kort bestaande hoestklachten
   •     verkoudheid
   •     huiduitslag (krentenbaard, voetschimmel, eczeem)
   •     oogontsteking
   •     simpele verwijsbrieven voor bijv. fysiotherapie, logopedie, oogarts na onderzoek door opticien.
 
Welke klachten niet?
U kunt niet terecht op het korte-consulten-spreekuur

   •     als u hevige pijn op de borst heeft, erg benauwd bent, plotselinge zeer heftige hoofdpijn of bij uitval van spieren en/of spraak 

Bel direct de praktijk op de spoedlijn 013-5333923 of ambulance 112    

   •     als de klachten al langdurig bestaan

   •     bij psychische klachten

   •     buikpijn

   •     hoofdpijn

   •     duizeligheid

   •     moeheid

   •     als u meerdere klachten heeft

 

Bel bij twijfel altijd de assistente voor advies!

Heeft u nog vragen over het korte-condulten-spreekuur?

Neem contact op met de assistente, telefonisch via 013 5333923  of aan de balie.

U kunt de webagende bereiken door direct hier naast te klikken.          webagenda

 

 

 

Checklist

Om het gesprek met de dokter zo goed mogelijk te laten verlopen, is het verstandig vooraf goed op een rij te zetten wat uw klachten zijn en wat u precies met de dokter wilt bespreken. Door uw gesprek met uw huisarts voor te bereiden, kunt u uw huisarts een goed beeld van uw klachten geven en kan hij u optimaal behandelen.

Leest u de volgende vragen door om uw huisarts zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat uw klacht precies inhoudt en wat u van hem of haar verwacht.

 • Wat is uw klacht/zijn uw klachten waarvoor u de dokter bezoekt?
 • Wanneer is uw klacht begonnen?
 • Wat verergert of vermindert de klacht?
 • Heeft u zelf een vermoeden wat de klacht veroorzaakt?
 • Heeft u zelf al iets aan de klacht gedaan?
 • Heeft u medicijnen voor uw klacht gebruikt?
 • Welke medicijnen gebruikt u: voor deze klacht, maar ook voor eventuele andere klachten?
 • Weet voor welke medicijnen u eventueel allergisch bent.

Spreekuren

spreekuren
Aanvragen voor spreekuur, (herhaal)recepten en visites alleen tussen 08.00 en 10.00 uur. Tot 11.00 ook aanvragen voor telefonisch terugbelspreekuur voor uitslagen of korte medische vragen. De assistente kan u vragen naar de reden voor de afpraak. Dit is bedoeld om de urgentie van uw situatie in te schatten en ook om de tijdsduur van uw afspraak in te plannen. Soms kan volstaan worden met een telefonisch advies. De assistente is hiervoor geschoold en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Naat bovenstaande mogelijkheid bestaat er ook eede mogelijkheid om via internet zelf een afspraak te maken voor eenvoudige korte afspraken in onze Webagenda.Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. WebAgenda klik hier voor meer informatie of eventueel een aafspraak te maken.

Buiten deze uren is de assistente veelal met praktijk en/of patiënt gebonden aktiviteiten bezig die dan onnodig verstoord worden door de telefoon. Voor spoedgevallen kunt u natuurlijk ten alle tijden terecht. Overige informatie over spreekuren kunt u vinden in de praktijkfolder verkrijgbaar bij de assistente.

N.B. Niet verschijnen zonder bericht

Met enige regelmaat komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Natuurlijk tonen we begrip voor bijvoorbeeld overmacht als oorzaak van het niet verschijnen zonder afmelden.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. Deze kosten liggen, afhankelijk van de tijd die gereserveerd was voor het consult, tussen de 10 en 20 euro.

N.B. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door de betrokkene zelf voldaan moeten worden.

Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, belt u ons dan a.u.b. uiterlijk 24 uur van tevoren om te melden dat u verhinderd bent!

Openingstijden

bereikbaarheid
De praktijk is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Van 12.00 tot 15.00 uur is de assistente met patiënten bezig. U kunt de  huisarts voor spoedgevallen bereiken via een keuze menu (1) of via de spoedlijn. Tijdens vakanties of afwezigheid om andere redenen hoort u via het antwoordapparaat waar u terecht kunt.

diensten
Van 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur en in het weekend en op feestdagen kunt U voor spoedgevallen terecht bij de Centrale Huisartsen Post te Tilburg, Lage Witsiebaan 2A (naast Thebe) tel: 0900-3322222. U dient altijd eerst telefonisch kontakt op te nemen. Zorg dat een en lijst met de door u gebruikte medicijnen en uw verzekeringsgegevens bij de hand heeft.

privacyregelement

Privacyreglement van huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a. wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Als u nog geen toestemming gegeven heeft, en u wenst dit, dan willen we u verzoeken dit door te geven aan de assistente van huisartsenpraktijk van Stempvoort e.a.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Contact

Spoednummer 013-5333923 keuze 1
 

Huisartsenpraktijk P.R.I. van Stempvoort

Pandgang 2
5057 EA BERKEL-ENSCHOT
Telefoon:
013-5333923
Receptenlijn:
013-5333923 keuze 3
Fax:
013-5339122
Routebeschrijving >

herhaal recepten Apotheek de Lange Stight